Tuesday, October 28, 2014

Energiaa kehiin!

Pohdimme viime viikolla asiakkaan kanssa keinoja herättää eloon organisaation piilevä energia. Hänen mielestään se oli hautautunut jonnekin työmatkan varrelle, koska työpaikalle se ainakaan ei ollut kulkeutunut. Vielä synkemmän skenaarion mukaan sitä ei ole näkynyt ihmisten vapaa-ajallakaan.

Kyseinen johtaja eli vielä ensimmäistä sataa päiväänsä uudessa pestissään ja aistit olivat herkkinä uuden työympäristön toimintatavoille ja kulttuurille, tekemisen vireelle. Organisaatiossa henkilöstön kehittämiseen on panostettu paljon ja tulos- ja ilmapiirimittarit näyttivät hyviä arvoja, mutta aistittavissa oli muuta. Missä panostusten vaikuttavuus, mikä tappaa energian? Ja toisaalta: Mikä saa ihmiset antamaan kyselyihin ”kaikki hyvin”-vastauksia, vaikka olemus kertoo ihan muuta?

Yksinkertainen ja toimiva energialähde on rehellinen, arvostava palaute.

Millaiset asiat synnyttävät energiaa organisaatiossa? Energiaa ja motivaatiota syntyy osaamisen, hallinnan ja merkityksellisyyden kokemuksista sekä arvostuksesta ja luottamuksesta. Haasteet ja onnistumiset, yhdessä tekeminen ja kokeminen luovat positiivista draivia. Energiasyöppöinä on helppo tunnistaa negatiivisuus, arvostuksen, johtajuuden ja tavoitteiden puute tai asioiden huono organisointi.

Palautteen antaminen on osa  jokaisen organisaation jäsenen vastuuta.

Johtajuudesta ja esimiehen roolista managereina ja kaikkiin innostuksen henkeä puhaltavina leadereinä olemme puhuneet paljon, mutta mikä on yksilön vastuu paitsi työn tekemisessä niin myös tekemisen edellytysten kehittäjänä tai ainakin rehellisen palautteen antajana?
Johtaminen ei ole johtajien yksinoikeus tai velvollisuus, vaan yhä enemmän yhteistyötä. Organisaatiossa johdon tehtävä on määritellä yhteiset tavoitteet, pitää huolta suunnasta ja onnistumisen edellytyksistä; tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin tasapainosta. Yhtä lailla yksilön vastuulla on oman itsensä älykäs johtaminen ja tasapainosta huolehtiminen, josta kollegani Miko kirjoitti edellisessä blogissamme ”Kasva tai kuole”. Mikäli tasapaino ei ole kohdallaan tarvitaan avointa keskustelua ja yhteistä panostusta tilanteen parantamiseksi.

Hyvä esimies huomaa ja osaa kysyä, hyvä alainen osaa avata suunsa ja myös edellyttää hyvää johtamista.

Jos organisaatiossa mittareiden mukaan on ”kaikki hyvin”, mutta toimeenpaneva energia karkaa, mitä on tehtävissä? Kaikki johtaminen lähtee itsensä johtamisesta. Organisaationkin on aika katsoa itseään peiliin: miten organisaation arvot ja käytännön tekeminen kohtaavat?
Jim Collins, tämän vuoden Nordic Business Forumin loistava pääpuhuja,  kirjailija ja leadership-guru puhuu arvojen ja käytäntöjen yhteensopimattomuuden aiheuttamista hidasteista, energiasyöpöistä. Organisaation todelliset ja muuttumattomat arvot ovat sen toimintakulttuurin perusta. Prosessien ja käytäntöjen täytyy muuttua tilanteen mukaan ja tukeutua arvoihin.

”Live your values, adjust practices!”

Olemmeko uponneet historian saatossa luotujen, ristiriitaistenkin käytäntöjen viidakkoon? On organisaation kuolleiden käytäntöjen siivouspäivien aika!Keskustellaan, ota yhteyttä!
Marita Hänninen, Partneri, Sertifioitu Business Coach,
p. 040 566 0389
Tuesday, October 14, 2014

Kasva tai Kuole?

”Ihmiset eivät kasva vanhoiksi. Kun he lopettavat kasvamisen, he tulevat vanhoiksi.” Näin toteaa tunnettu sanonta.

Jatkuva muutos työympäristössä tekee henkilökohtaisesta uudistumisesta entistä tärkeämpää. Suomessa tapahtuva voimakas rakennemuutos julkisella ja yksityisellä sektorilla asettaa uusia vaatimuksia osaamiselle ja sen kehittämiselle.
Oletko itse samaa mieltä?

Jatkuva uudistuminen edellyttää hyvää itsetuntemusta, itseluottamusta ja luovuutta sekä kykyä oppia uusia asioita nopeasti.

Tunne itsesi – hae palautetta

Uudistumisessa itsereflektio ja sen avulla kehittyvä itsetuntemus ovat lähtökohtia tärkeimpien kehityskohteiden määrittämiselle. On tärkeää tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja määrittää mitä uutta osaamista kehittämällä voi täydentää vahvuuksiaan ja parantaa heikkouksiaan. Kannattaa aktiivisesti hakea palautetta myös muilta henkilöiltä, jotka pystyvät ja ovat valmiita antamaan rakentavaa ja objektiivista palautetta kehitystarpeistasi.

On hyvä myös tiedostaa ja selkeyttää itselle syyt ja tarpeet uudistumiselle. Kun ne ovat kirkkaana mielessä ja muistuttaa niistä itseään aamuisin on helpompi motivoida ja innostaa itsensä uudistumisprojektin toteuttamiseen käytännössä oli kyseessä sitten fyysisen, ammatillisen tai sosiaalisen kunnon kehittäminen.

Haasta itsesi – kehitä itseluottamusta

Täytyy olla riittävästi itseluottamusta ja rohkeutta hakeutua venymisalueelle, jossa tehtävien haasteet ylittävät normaalihallinnan rajat. Tällä alueella joudumme ponnistelemaan ja tekemään kovasti töitä, jotta opimme uusia haasteellisia asioita. Joskus on hyvä käydä jopa paniikkialueella, eli ottaa vastaan myös todella kovia haasteita ja katsoa, miten niiden kanssa käy. Suomessa usein vältetään riskinottoa verrattuna esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan, jossa riskinottaminen ja mahdolliset epäonnistumiset nähdään kasvun mahdollisuuksina.

Omina esimerkkeinä voin todeta, että siirtyminen suuryrityksen spesifisistä asiantuntijatehtävistä PK-sektorin yritykseen, jossa vaaditaan laajempien kokonaisuuksien hallitsemista, on venymisalueelle menemistä. Tai siirtyminen suuryrityksen johtotehtävistä start-up yrittäjäksi, jossa vaaditaan riskinottoa, halua voittaa esteet ja kykyä sietää epävarmuutta, on alkuvaiheessa usein paniikkialueella liikkumista. Olen itse huomannut, että paniikki- ja venymisalueella liikuttaessa on tärkeä kehittää omaa osaamista systemaattisesti ja nopeasti, jolloin opitaan toimimaan tehokkaasti uusissa haastavissa tehtävissä.

Oletko itse viime aikoina ottanut vastaan kovia haasteita ja mitä niistä olet oppinut?

Uudistu – ajattele luovasti

Luovuus on kyky nähdä asioita eri näkökulmista, ymmärtää monimutkaisia kokonaisuuksia ja tämän ymmärtämisen soveltamista käytännössä. Luovuuden ja uuden oppimisen kannalta on oleellista, että oppii syvällisesti reflektoimaan omia kokemuksiaan mahdollisimman objektiivisesti, analysoimaan mitä oppii kokemuksistaan ja hyödyntämään oppimista käytännössä.

Systeemiajattelu ja verkostojen hyödyntäminen ovat esimerkkejä uudistumisesta, joita etenkin Suomessa meidän tulisi kehittää.

Erilaisissa verkostoissa toiminen vaatii arvoketjujen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja yhteistyön rakentamisen taitoja. Asiakkaat ja ajoittain jopa kilpailijat voidaan nähdä yhteistyökumppaneina, jotka avaavat pienellekin yritykselle pääsyn kansainvälisille markkinoille. Yhteistyömahdollisuuksien näkeminen vaatii henkilökohtaisella tasolla asioiden ja kokemusten avointa, kyseenalaistavaa ja syvällistä analysointia. Mielestäni myös teknisissä tehtävissä  laajempien kokonaisuuksien hallinta on tärkeää esimerkiksi huippuinsinööreille, jotka siirtyvät suurista yrityksistä pienempien yritysten tuotekehitykseen, joissa yksi henkilö voi olla vastuussa laajankin kokonaisuuden kehittämisestä.

Henkilökohtaisesta uudistumisesta on tullut siis välttämättömyys oman kilpailukyvyn varmistamiseksi työmarkkinoilla. Mikä on sinun seuraava uudistumisprojektisi?

miko.pietila@pertec.fi

Thursday, October 2, 2014

Tips and Tears From Self-Leadership

Why is self-leadership so hard?

Self-leadership is the topic that provokes the strongest reaction on Pertec seminars. There are tears more often than not. "It’s pretty heavy to think just about yourself for many hours", commented one participant last week. But why is that so? Why do many people spend more time on keeping their car in good working order, than they invest in their own service and maintenance? 

Self Ltd Model                                                                                                                               
On Pertec seminars we follow the Self Ltd model from Pentti Sydänmaanlakka’s Intelligent Self-Leadership where participants are encouraged to think about themselves as an organisation. First of all, if you were  an organisation, could you answer Peter Drucker’s Five Most Important Questions:

 • What is our Mission?
 • Who is our Customer?
 • What does the Customer Value?
 • What are our Results?
 • What is our Plan?
Usually the last question is the catalyst for the strongest emotions. Many people say they would never consider working for a company that does not have a strategy, then they realise they have not got one for themselves; Self Ltd does not have a strategy!

The Performance Management system in Self Ltd needs renewing

Similarly, most people would not be happy working for a company that had no performance and development discussions, no tools or processes for performance management, but yet they do not take the time to have their own Target and Development Discussions for Self Ltd. This is often when the tears come, when we go through the performance of each of the departments in Self Ltd.
 • How is your Body Department performing as measured by your physical condition?
 • How is your Mind Department performing as measured by your mental condition?
 • How is your Feelings Department performing as measured by your emotional condition?
 • How is your Values Department performing as measured by your spiritual condition?
 • How is your Work Department performing as measured by your professional condition?
 • How is your Renewal Department performing as measured by your renewal condition? 
Great tips for managing your own performance

When we do this exercise, I usually get the feeling that the challenge in self-leadership is in the implementation. We always get some great ideas from the seminar group on improving the performance of each department. It seems there are plenty of thoughts about good things we should be doing. The question is, as with many organisations, how to close The Knowing-Doing Gap? Here is a selection of my favourite tips from these seminars.
 • Don’t skip meals.
 • Remember that the lunch break is called a ”break” for a reason.
 • Sit with someone cheerful and positive at lunch.
 • Try practising in-box zero and use email as a tool (or it will use you!).
 • Learn to say ”no” and think carefully about when to say yes.
 • Decline any meeting invitations that don’t have an agenda.
 • Schedule time in your calender for the stuff you need to get done (such as decision making, planning a meeting or preparing a presentation).
 • Go to bed earlier! We are sleeping an hour less than the previous generation. 

What are your favourite self-leadership tips?

David Goddard
Senior Partner